Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.02.2016 15:27 - Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Автор: agrosjv Категория: Бизнес   
Прочетен: 273 Коментари: 0 Гласове:
0 Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 

Цел:

Предостaвяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.  като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес. 

Бюджет: 50 млн. евро

 • Бюджет за микро и малки предприятия: 15 млн. евро
 • Бюджет за средни предприятия: 15 млн. евро
 • Бюджет за големи предприятия: 20 млн. евро

Начало на прием: 23 декември 2015 г.

Краен срок за подаване на проекти: 4 април 2016 г.

Кой може да кандидатства:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. 
 • Трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.).
 • Трябва да реализират дейността, за която кандидатстват, в определените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация тематични области.
 • Трябва да внедряват иновация (собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Ограничения, които трябва да се имат предвид:

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните 7 години по ОП Конкурентоспособност и ОП Иновации и конкурентоспособност, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия. Седемте години се смятат към крайния срок за подаване на проектите по обявената процедура.

Какви проекти са допустими:

ИКТ и информатика:

 • Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • Езикови технологии;
 • Уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:
 

 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • Био-мехатроника;
 • Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • Нано-технологии в услуга на медицината;
 • Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • Производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • Зелена икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Каква безвъзмездна помощ може да се получи по един проект:

Минимална:
За микро,малки, средни и големи предприятия - 100 000 лв.
За предприятията от Югозападен район, които са избрали да кандидатстват по режим „Регионална инвестиционна помощ“, минималният размер на помощта е 57 500 лв.

Максимална:
За микро,малки и средни предприятия – 1 000 000 лв.
За големи предприятия – 1 500 000 лв.

За какво може да се кандидатства:

Елемент: Инвестиции

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Елемент: Услуги

 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, като - разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи;
 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат;
 • Разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

Разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“. Разходите за „Услуги“ не следва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен. Включването само на дейности по Елемент „Услуги” е недопустимо по настоящата процедура.

Какъв процент от допустимите разходи могат да бъдат покрити с безвъзмездна помощ:

При елемент Инвестиции кандидатите могат да избират между два режима, по които да кандидастват:  режим „регионална инвестиционна помощ“ или режим „минимална помощ – т. нар. de minimis“.

При елемент Инвестиции - режим „регионална инвестиционна помощ“:

 • микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район (NUTS2) – до 70 %;
 • средни предприятия за дейности извън Югозападен район (NUTS2) – до 60 %;
 • големи предприятия за дейности извън Югозападен район (NUTS2) – до 50 %.
 • микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район (NUTS2) – до 45 %;
 • средни предприятия за дейности в Югозападен район (NUTS2) – до 35%;
 • големи предприятия за дейности в Югозападен район (NUTS2) – до 25%;

При елемент Инвестиции - режим „минимална помощ“:
Микро, малки, средни и големи предприятия от всички райони на страната до 90%. Съгласно този режим, за период от 3 бюджетни години предприятието /вкл. и свързаните му предприятия/ не може да получи повече от 200 000 EUR минимални помощи.

При елемент услуги – няма избор на режим

 • За микро, малки и средни предприятия – до 90% от общите допустими разходи по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“. Съгласно този режим, за период от 3 години предприятието може да получи повече от 200 000 EUR (391 166 лева).
 • За големи предприятия - до 90% от общите допустими разходи по режим „минимална помощ“.

Срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца

За какво може да се получат допълнителни точки при оценката на проекта:

Проекти, които се изпълняват в определени области и регион получават допълнително 5 точки:

 • Проекти, които се изпълняват в Северозападен район на планиране и са в областта на: мехатроника и чисти технологии; здравословен начин на живот и био-технологии; нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.
 • Проекти, които се изпълняват в Северен централен район и са в областта на: мехатроника и чисти технологии; здравословен начин на живот и био-технологии; информатика и ИКТ.
 • Проекти, които се изпълняват в Североизточен район и са в областта на: мехатроника и чисти технологии; здравословен начин на живот и био-технологии; нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.
 • Проекти, които се изпълняват в Югозападен район и са в областта на: информатика и ИКТ, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии, здравословен начин на живот и био-технологии.
 • Проекти, които се изпълняват в Южен централен район и са в областта на: мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, здравословен начин на живот и био-технологии.
 • Проекти, които се изпълняват в Югоизточен район и са в областта на: мехатроника и чисти технологии, здравословен начин на живот и био-технологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Допълнителни точки получават също:

 • Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране.
 • Проекти, които включват надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking).
 • Проекти, които включват дейности за внедряване на еко-иновации.

Как се подават проектите:

Само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) , за което е необходим Квалифициран електронен подпис (КЕП). Тагове:   новини,   евро,   програми,   Group,   агро,   sjv,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: agrosjv
Категория: Бизнес
Прочетен: 42141
Постинги: 149
Коментари: 1
Гласове: 1
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31