Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.01.2016 14:05 - Мярка 11 Биологично земеделие
Автор: agrosjv Категория: Бизнес   
Прочетен: 292 Коментари: 0 Гласове:
0 Мярката ще се прилага на територията на цялата страна от бенефициенти, които доброволно са поели ангажимента да прилагат методите на биологичното земеделие в своето стопанство.

По мярката ще се подпомагат бенефициенти прилагащи методите на биологичното земеделие в някое от следните направления:

 • Биологично растениевъдство;

 • Биологично пчеларство;

 • Биологично животновъдство.

По всички направления по мярката се кандидатства в периода 1 март-15 май паралелно с подаването на заявления по схеми и мерки за директни плащания съгласно разпоредбите на Наредба 5 от 27.02.2015 г.- изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27. 02. 2015 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Към Общото заявление за подпомагане бенефициентите по мярката подават Приложение за кандидатстване по мярка 11 "Биологично земеделие" 2015 , в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства.

Бенефициентите трябва да поддържат земеделските парцели на територията на цялото стопанство, като спазват:

1. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление;

2. минималните изисквания за торенеи използване на продукти за растителна защита, съгласно приложение № 3 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициентите са задължени да спазват и базовите изисквания по съответното направление, посочени в приложение № 2 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.- изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27. 02. 2015 г.) за заявените обработваема земеделскаплощ към 31 май на годината, през която се подава заявление за подпомагане.

Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез географски информационни средства, като кандидатът посочва границите на всеки използван от него през текущата стопанска година парцел. При регистрирането на земеделските площи кандидатът получава от Областна служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран географски данни в цифров вид в рамките на Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗП) за заявените от него площи наложени върху - актуалната цифрова ортофотокарта за дадения район, специализирания слой "Физически блокове" и окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".

Ангажиментите са върху едни и същи площи за период от пет години. За периода на ангажимента (5 години), бенефициента е длъжен да спазва 90% географско припокриване на първоначално одобрените площи по направлението.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар, животинска единица (ЖЕ) или пчелно семейство.

Бенефициентите получават компенсаторно плащане за преминаване към биологично животновъдство при спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха.

Коефициентите за преобразуване на животните в животински единици са както следва:

1.бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години - 1,0 ЖЕ;

 1. 2.животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години - 0,6 ЖЕ;

 2. 3.животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца - 0,4 ЖЕ;

 3. 4.животни от рода на овцете и козите - 0,15 ЖЕ.

Условия за допустимост:

 • Бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);

 • Да отговарят на дефиницията за активен земеделски стопанин;

ВАЖНО!!!

В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, коитоне саактивни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето;

2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;

3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;

4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

Изискванията за активен фермер не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

 • Бенефициентите да бъдат регистрирани в ИСАК;

 • Бенефициентите трябва да притежават минимум 0,5 ха, за да кандидатстват за подпомагане за биологично растениевъдство. Изключения се допускат за култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал – 0,1 ха;

 • Бенефициентите трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства, за да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство;

 • Бенефициентите трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 животинска единица, за да кандидатстват за подпомагане за биологично животновъдство;

 • Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие на опит. За опит се признава :

1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;

2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

Условия за управление:

 • Всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход т.е. да са биологични;

 • Бенефициентите са задължени да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство на целия блок на земеделското стопанство;

 • Бенефициентите по биологично пчеларство и биологично животновъдство се вписват в системата за идентификация на животните;

 • До края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство;

 • Да поддържат дневник на стопанството;

 • Бенефициентите получават плащане за биологично животновъдство в преход или след периода на преход на ха площ в съответствие с броя на отглежданите животни при спазване на съотношението на отглежданите в стопанството площи с фуражи, ливади и пасища, отглеждани по биологичен начин и в преход, в съотношение от 1 ЖЕ на 1 ха.;

 • Всички животни в стопанството е необходимо да са под контрола на контролиращото лице, в случай че кандидатът заяви участие по биологично животновъдство.

Размер на годишно плащате:

Подпомаганетосепредоставяподформатанагодишниплащаниянахектар, пчелно семейство или ЖЕ.

Плащания за преминаване и поддържане на практики за биологично земеделие – растениевъдство и пчеларство

В период на преход

евро/ха

Преминали периода на преход

евро/ха

Полски култури, включително фуражни

284

168

Постоянно затревени площи

128

112

Трайни насаждения, овощни култури и лозя

736

557

Ароматни и медицински растения

515

405

Зеленчукови култури

575

399

За пчелно семейство

35

25

Плащания за преминаване и поддържане на практики за биологично земеделие – животновъдство в

В период на преход

евро/ЖЕ/ха

Преминали периода на преход

евро/ЖЕ/ха

Едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко

230

77

Едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо

160

63

Дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо)

122

90

Приравняване на годишното плащане от животинска единица към глава животно

Вид животно (възраст/кг.)

Размер на годишното плащане за глава животно в период на преход

Размер на годишното плащане за глава животно преминали периода на преход

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години отглеждани за мляко

230 евро

77 евро

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две годиниотглеждани за мляко

138 евро

46,2 евро

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца отглеждани за мляко

92 евро

30,8 евро

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години отглеждани за месо

160 евро

63 евро

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две годиниотглеждани за месо

96 евро

37,8 евро

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца отглеждани за месо

64 евро

25,2 евро

Животни от рода на овцете и козите(мляко и месо)

18,3 евро

13,5 евро

Финансова помощ за даденото направление не се предоставя или се намалява когато:

1. кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с размери по-малки от 0,5 ха., при минимален размер на парцела 0,1 ха.;

2. при административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой пчелни семейства или животински единици;

3. кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;

4. кандидатът отбележи грешен код срещу даден парцел, пчелно семейство или животно в заявлението;

5. при административни проверки се установи, че е настъпила промяна в първоначално декларираното предназначение (за мляко или за месо) на заявено за подпомагане животно от едър рогат добитък;

7. животните не са собственост на кандидата;

8. при административни проверки се установи, че дадени парцели не се контролират от контролиращото лице;

9. при административни проверки се установи, че е прекратен догТагове:   новини,   евро,   програми,   Group,   агро,   sjv,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: agrosjv
Категория: Бизнес
Прочетен: 42134
Постинги: 149
Коментари: 1
Гласове: 1
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31